DPS Włoszczowa
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa, biuro ul. Ogrodowa 13
NIP 656-12-02-856
Identyfikator 292398393
Dziś jest środa, 29 maja 2024 roku, imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Urszula

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Dom Pomocy Spolecznej we Włoszczowie

Dom Pomocy Spolecznej we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpswloszczowa.pl

 • Data publikacji strony: 23-06-2008
 • Data istotnej aktualizacji: 13-08-2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • niektóre fotografie nie posiadają tekstu alternatywnego
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające
 • strona nie jest responsywna
 • odnośniki do stron/dokumentów w tekście nie są dostatecznie wyeksponowane
 • elementy sterowania z klawiatury nie są dostatecznie wyeksponowane (fokus)
 • kilka stron nie posiada tytułów

Powody wyłączenia

 • część dokumentów PDF to dokumenty skanowane z wymaganym własnoręcznym podpisem Dyrektora DPS
 • część dokumentów PDF nie posiada struktury zgodnej z ustawą ponieważ zostały przygotowane i opublikowane zanim ustawa weszła w życie, dotyczy to zapytań ofertowych jak i dokumentów procedury przetargowej wiążących zainteresowane strony a dziś stanowi jedynie potwierdzenie ich publikacji lub rozstrzygnięć
 • część fotografi to elementy informacyjne innych instytucji lub promocyjne własne stanowiące nieistotne wizualne uatrakcyjnienie treści

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją strony internetowej Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Zaktualizowana strona Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01-09-2020
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 10-05-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Anna Cieślik, e-mail: socjal@dpswloszczowa.pl , telefon 41 39-420-38

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Istnieją dwa budynki. Budynek od strony ul. Koniecpolskiej posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach, windę wewnętrzną, w holu głównym znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach. Brak jest głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych oraz druku powiększonego dla niewidomych i słabowidzących. Budynek administracji od strony ul. Ogrodowej nie posiada podjazdu, toalety dla osób poruszających się wózkiem, windy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych, powiększonego druku dla osób słabowidzących i niewidomych. W obu budynkach brak tłumacza migowego. Do obu budynków mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

logo bip