DPS Włoszczowa
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa, biuro ul. Ogrodowa 13
NIP 656-12-02-856
Identyfikator 292398393
Dziś jest środa, 29 maja 2024 roku, imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Urszula

Warunki przyjęcia

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 01.03.2023r. wynosi 4683,00 zł. Corocznie koszt ulega zmianie.

  • O przyjęcie w Domu Pomocy Społecznej mogą ubiegać się osoby przewlekle psychicznie chore, wymagające całodobowej opieki.
  • Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy składa pisemny wniosek o przyjęcie do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.OPS po rozpatrzeniu wniosku za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS. Pracownik socjalny kompletuje dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenie od lekarza psychiatry, opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury lub renty, pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS, zaświadczenia o dochodach rodziny.
  • Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i zgromadzonych dokumentacji Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej, ale w nagłych wypadkach, wynikających, np. ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić bez dołączenia w/w dokumentów. Muszą być one jednak skompletowane przez OPS w ciągu trzech miesięcy od wydania decyzji. W toku normalnym cała dokumentacja wraz z decyzją przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( właściwego ze względu na lokalizację Domu Pomocy Społecznej), który przejmuję procedurę umieszczenia w DPS.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję umieszczającą i przekazuje dokumenty do właściwego DPS. Osoba wymagająca opieki jest kierowana do placówki o profilu odpowiadającym jej potrzebom wynikającym z sytuacji zdrowotnej.
  • Za pobyt w DPS mieszkaniec płaci 70% swojego dochodu, a pozostałe 30% dochodu pozostaje do dyspozycji mieszkańca.
  • W przypadku gdy 70%dochodu mieszkańca jest niższe niż ustalony przez DPS koszt pobytu, to różnicę dopłacają: małżonek lub dzieci. Jeżeli dochody rodziny są niskie lub występuje brak rodziny to wówczas obowiązki do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS spadają na gminę, która kierowała osobę do DPS.
  • Rodzina ponosi odpłatność za pobyt w DPS jeśli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po uregulowaniu opłaty nie może być nższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. tj. W przeliczeniu dla osoby w rodzinie 300% z kwoty kryterium dochodowego 600zł stanowi 1800,00zł na osobę. Natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej osoba ta ponosi odpłatność gdy dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, jednak kwota dochodu pozostająca po uregulowaniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium tj. W przeliczeniu dla osoby samotnej 300% z kwoty kryterium dochodowego 776,00zł stanowi 2328,00zł.
  • Jeżeli osoba ubiegajaca sie o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmowną to istnieje możliwość odwołania od decyzji do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
logo bip